ഫെർട്ടിഫിഷ്: എങ്ങണ്ടിയൂരിലെ വനിതാ സംരംഭകർക്ക്‌ ഉപജീവനം വൈവിദ്ധ്യവത്ക്കരണത്തിലൂടെ

Vipinkumar, V P and Vidya, R and Harshan, N K and Sunil, P V and Jeethumol, T J and Athira, P V and Narayanakumar, R and Gopalakrishnan, A (2017) ഫെർട്ടിഫിഷ്: എങ്ങണ്ടിയൂരിലെ വനിതാ സംരംഭകർക്ക്‌ ഉപജീവനം വൈവിദ്ധ്യവത്ക്കരണത്തിലൂടെ. [Video]

[img] Video
Fertifish Malayalam_New.avi

Download (57MB)
[img]
Preview
Image
CD Sticker Fertifish Malayalam.jpg

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Image
cd cover Fertifish Malayalam.jpg

Download (8MB) | Preview
Related URLs:

  Abstract

  ഫെർട്ടിഫിഷ്: എങ്ങണ്ടിയൂരിലെ വനിതാ സംരംഭകർക്ക്‌ ഉപജീവനം വൈവിദ്ധ്യവത്ക്കരണത്തിലൂടെ Fertifish: A Diversified Livelihood Avenue for Women Entrepreneurs in Engandiyoor

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: Fertifish
  Subjects: Video
  Socio Economics and Extension
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 01 Mar 2017 08:48
  Last Modified: 01 Mar 2017 08:48
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/11605

  Actions (login required)

  View Item View Item