സാങ്കേതിക വിദ്യാവ്യാപനം: സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ Technology Diffusion- Training Programmes under I V L P

Sathiadhas, R, ed. (2004) സാങ്കേതിക വിദ്യാവ്യാപനം: സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ Technology Diffusion- Training Programmes under I V L P . CMFRI Special Publication (81). Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi, pp. 1-7.

[img]
Preview
PDF
28Mb

Abstract

സാങ്കേതിക വിദ്യാവ്യാപനം സ്ഥാപന-ഗ്രാമ-ബന്ധിത-പരിപാടികൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ Institution Village Linkage Programme for Technology Assessment and Refinement in the Coastal Agro Eco-system of Ernakulam, Kerala

Item Type:Book
Uncontrolled Keywords:Technology Diffusion; Training Programmes; Institution Village Linked Programme
Subjects:Socio Economic and Extension > Fisheries Extension
CMFRI Special Publication
Divisions:CMFRI-Cochin > Fishery Extension
ID Code:9018
Deposited By:Arun Surendran
Deposited On:21 Jul 2012 12:25
Last Modified:10 Sep 2013 10:29

Repository Staff Only: item control page