കേരളത്തിലെ കംകിടി വര്ഗ്ഗ സമ്പത്തും ജലകൃഷിരംഗത്ത് വനിതാശാക്തീകരണസാദ്ധ്യതയും

Radhakrishnan, E V and Nandakumar, G and Manisseri, Mary K and Janaki, V K (2003) കേരളത്തിലെ കംകിടി വര്ഗ്ഗ സമ്പത്തും ജലകൃഷിരംഗത്ത് വനിതാശാക്തീകരണസാദ്ധ്യതയും. [Teaching Resource]

[img]
Preview
PDF
2447Kb

Abstract

Training Material for Post Harvest handling of Shrimp and Clam Products

Item Type:Teaching Resource
Uncontrolled Keywords:crustacean resources; aquaculture; women empowerment
Subjects:Aquaculture
Socio Economic and Extension > Fisheries Extension
Crustacean Fisheries
Divisions:CMFRI-Cochin > Marine Capture > Crustacean Fisheries
ID Code:7040
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:20 Jan 2011 17:42
Last Modified:18 Sep 2014 12:07

Repository Staff Only: item control page