നാരന് ചെമ്മീന് കൃഷിയില് ഒരു നൂതന സംരംഭം (Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_02) (Malayalam version)

CMFRI, Kochi (1986) നാരന് ചെമ്മീന് കൃഷിയില് ഒരു നൂതന സംരംഭം (Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series_02) (Malayalam version). Krishi Vigyan Kendra for Mariculture Series . pp. 1-8.

[img]
Preview
PDF
756Kb

Abstract

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Shrimp farming
Subjects:Aquaculture
Aquaculture > Farming/Culture
Crustacean Fisheries > Prawn and Prawn fisheries
Divisions:CMFRI-Cochin > Marine Capture > Crustacean Fisheries
ID Code:5584
Deposited By:Geetha P Mrs
Deposited On:29 Oct 2010 16:49
Last Modified:29 Oct 2010 16:49

Repository Staff Only: item control page