കൂടുമത്സ്യകൃഷി സംരംഭങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ കേരളം മുന്നിൽ Suprabhatham dated 30th March 2023

CMFRI, Library (2023) കൂടുമത്സ്യകൃഷി സംരംഭങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ കേരളം മുന്നിൽ Suprabhatham dated 30th March 2023. Suprabhatham.

[img] Text
Suprabhatham_30-03-2023.pdf

Download (269kB)
Related URLs:

  Abstract

  According to a new study by the ICAR–Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI). Cage fish farming in the open sea and coastal waters could yield an additional income of up to Rs.3 lakhs per unit. The study examined the social, environmental, technical, and economic aspects of 159 mariculture units such as cage farming, seaweed cultivation, and Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) in six coastal states, including Kerala. Kerala exhibited higher profitability in coastal water cage farming than other coastal states, with nearly 40 percent of such units generating an income ranging from Rs.2 lakhs to 3 lakhs per season. Andhra Pradesh realized greater profitability in open sea cage farming, while the IMTA practice was more profitable in Tamil Nadu. The study titled Sustainable intensification of small-scale mariculture systems: Farm-level insights from the coastal regions of India was published in the international research journal Frontiers in Sustainable Food Systems.

  Item Type: Article
  Subjects: CMFRI News Clippings
  Divisions: Library and Documentation Centre
  Depositing User: Mr. Augustine Sipson N A
  Date Deposited: 03 Apr 2023 10:11
  Last Modified: 03 Apr 2023 10:11
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/16956

  Actions (login required)

  View Item View Item