മത്തിയുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവചനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ 24 News dated 6th August 2019

CMFRI, Library (2019) മത്തിയുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവചനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ 24 News dated 6th August 2019. [Video]

[img] Video
മത്തിയുടെ ലഭ്യത ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലറിയാൻ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ_24 News_06-08-2019.mp4

Download (5MB)
Related URLs:

  Abstract

  മത്തിയുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവചനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: Newspaper; News; CMFRI in Media
  Subjects: CMFRI Departments > CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI > CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI-Kochi > Biodiversity
  CMFRI-Kochi > Biodiversity

  CMFRI News Clippings
  Divisions: Library & Documentation
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 08 Aug 2019 05:29
  Last Modified: 08 Aug 2019 05:29
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/13789

  Actions (login required)

  View Item View Item